1-خدمات حسابداری و مالی و اداری

2-کارت بازرگانی

3-کد اقتصادی

4-گواهی ارزش افزوده

5-پلمپ دفاتر

6-معرفی حسابدار

7-بستن حساب های مالی شرکت ها

8-اظهار نامه مالیاتی حقوقی

9-اظهار نامه ارزش افزوده

10-جواز تاسیس

11-مشاوره مالی

12-و سایر خدمات اداری